Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Tám dương lịch

| 06:23 | 10/09/2011

Xin cho ngày Giới trẻ Thế giới, được cử hành tại Madrid (Tây Ban Nha), khuyến khích các người trẻ trên thế giới làm cho cuộc đời mình bắt rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô.

  THÁNG TÁM DƯƠNG LỊCH
  KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

       

  Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

  Ý cầu nguyện:

  - Ý chung: Cầu cho ngày Giới trẻ Thế giới : Xin cho ngày Giới trẻ Thế giới, được cử hành tại Madrid (Tây Ban Nha), khuyến khích các người trẻ trên thế giới làm cho cuộc đời mình bắt rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô.

  - Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu Tây Phương : Xin cho các tín hữu Tây Phương biết vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần, để tìm lại được sự tươi trẻ và hăng say trong đời sống đức tin.

  01/8  02  Tr      Thứ Hai.Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Biển-đức Vũ Văn Duệ, linh mục; thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo. Ds 11,4b-15; Mt 14,22-36.

  02    03   X      Thứ Ba.Thánh Êu-xê-bi-ô, giám mục Véc-se-li (Tr). Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục (Tr). Ds 12,1-13; Mt 15,1-2.10-14.

  03    04   X      Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng. Ds 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

  04    05   Tr     Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục. Lễ nhớ. Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.

  05    06   X      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a (Tr). Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

  06    07   Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đnl 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Mt 17,1-9.

  07    08   X      CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Xứ Sào Lâm và xứ Khiết Kỷ chầu Mình Thánh. 1 V 19,9a.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.(Không cử hành lễ thánh Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo và thánh Ga-ê-ta-nô, linh mục).

  08    09   Tr      Thứ Hai.Thánh Đa-minh, linh mục. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.(Lập thu).

  09    10   X      Thứ Ba. Thánh Tê-rê-sa Bê-nê-đích-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.

  10    11   Đ      Thứ Tư. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

  11    12   Tr      Thứ Năm.Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ. Lễ nhớ. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1.

  12    13   X      Thứ Sáu.Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu (Tr). Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, linh mục; Thánh An-tôn Nguyễn Đích, giáo dân; Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

  13    14   X      Thứ Bảy. Thánh Pôn-xi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 24,14-29;  Mt 19,13-15.

  14    15   X      CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.(Tvtuần IV).  Xứ Áng Sơn và họ Tổng Thị (thuộc xứ Dưỡng Điềm)chầu Mình Thánh.Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 . (Không cử hành lễ thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo).

  *             Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

  15    16   Tr      Thứ Hai.ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.Đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.  Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56. (Không được cử hành thánh lễ an táng).

  16    17   X      Thứ Ba. Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri (Tr).Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

  17    18   X      Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

  18    19   X      Thứ Năm. Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

  19    20   X      Thứ Sáu. Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục (Tr).R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

  20    21   Tr      Thứ Bảy.Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

  21    22   X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I). Xứ Đồng Chưa và họ Thành Đức (thuộc xứ Cách Tâm) chầu Mình Thánh. Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Pi-ô X, giáo hoàng).

  22    23   Tr      Thứ Hai.Đức Ma-ri-a Nữ Vương.Lễ nhớ. 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22 (hay lễ về Đức Mẹ Is 9,1-6; Lc 1,26-38).

  23    24   X      Thứ Ba. Thánh Ro-xa Li-ma, trinh nữ (Tr). 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.(Xử thử).

  24    25   Đ      Thứ Tư. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ.Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

  25    26   X      Thứ Năm. Thánh Lu-y (Tr). Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục (Tr). 1 Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

  26    27   X      Thứ Sáu. 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

  27    28   Tr      Thứ Bảy.Thánh nữ Mô-ni-ca. Lễ nhớ.  1 Tx 4,9-11;  Mt 25,14-30.

  28    29   X      CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II).Xứ Yên Liêu và xứ Uy Đức chầu Mình Thánh. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 (Không cử hành lễ thánh  Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

  29   01/8Đ      Thứ Hai. Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

  30    02   X      Thứ Ba. 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

  31    03   X      Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

  Số lượt xem: 3372 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...