Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Mười Một dương lịch

| 22:04 | 31/10/2011

Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Giáo Hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đờ

  THÁNG MƯỜI MỘT DƯƠNG LỊCH

  CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI


        Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Giáo Hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu cho các tín hữu đã qua đời.

  Ý cầu nguyện:

        - Ý chung: Cầu cho các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương : Xin cho truyền thống đáng kính của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương được nhận biết và đề cao như sự phong phú thiêng liêng cho toàn thể Giáo Hội.

        - Ý truyền giáo: Cầu cho công lý và hòa giải tại châu Phi : Xin cho lục địa Phi Châu tìm thấy nơi Đức Kitô sức mạnh để thực hiện con đường hòa giải và công lý đã được Thượng Hội Đồng các Giám mục châu Phi đề ra.


  LƯU Ý:

        Về việc viếng nhà thờ và viếng đất thánh.

        1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Đại xá, với những điều kiện như thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện để lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hoặc Chúa nhật sau.

        2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng đất thánh, và dù có đọc kinh thầm cầu cho các linh hồn, thì cũng được hưởng nhờ ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).

         3. Các ngày khác trong năm, khi viếng đất thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

  1/11  06  Tr      Thứ Ba.CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Thánh Gia-xin-tô Gia, linh mục; Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm (Vọng), giám mục; Thánh Va-len-ti-nô Vinh, giám mục, tử đạo. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

  02    07   Tm    Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

        Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, ngoài ra còn phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

        Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v …, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

  03    08   X      Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Lễ cầu cho các đấng các bậc (Tm). Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ (Tr). Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Bắc, linh mục, tử đạo. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

  04    09   Tr      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục. Lễ nhớ. Cầu cho các Ân Nhân giáo phận. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

  05    10   X      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

  06    11   X      CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV) Xứ Bình Hoà và xứ Ngọc Cao chầu Mình Thánh. Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. Tuần tĩnh tâm thường niên của linh mục đoàn Phát Diệm.

  07    12   X      Thứ Hai. Kn 1,1-7;Lc 17,1-6.

  08    13   X      Thứ Ba. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Mác-ti-nô Thọ, giáo dân; thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, giáo dân, tử đạo. Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10. (Lập đông).

  09    14   Tr      Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ.Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

  10    15   Tr      Thứ Năm.Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Kn 7,22–8,1; Lc 17, 20-25.

  11    16   Tr      Thứ Sáu.  Thánh Mác-ti-nô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

  12    17   Đ      Thứ Bảy. Thánh Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

  13    18   X      CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I). Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30. KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM(Đ).[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4-1991]. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong sổ lễ chung kính các thánh tử đạo. Xứ Thiện Dưỡng, xứ Phát Vinh và họ Đông Thịnh (thuộc xứ Yên Vân) chầu Mình Thánh. Thánh Đa-minh Hà Trọng Mậu, linh mục, tử đạo.

  14    19   X      Thứ Hai. Thánh Tê-pha-nô Thể, giám mục, tử đạo.1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

  15    20   Tr      Thứ Ba. Thánh An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

  16    21   X      Thứ Tư. Thánh Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan (Tr). Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ (Tr). 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

  17    22   Tr      Thứ Năm. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri. Lễ nhớ. 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

  18    23   X      Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và thánh đường thánh Phao-lô (Tr). 1 Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

  19    24   X      Thứ Bảy. 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

  20    25   Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Xứ Quân Triêm, Kim Trung và Di Dân chầu Mình Thánh.    Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, thày giảng, tử đạo. Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

  21    26   Tr      Thứ Hai.(Tv tuần II).Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

  22    27   Đ      Thứ Ba.Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

  23    28   X      Thứ Tư. Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Cô-lum-ban, viện phụ (Tr). Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19. (Tiểu tuyết).

  24    29   Đ      Thứ Năm.CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Quan thày Giáo Hội Việt Nam. Lễ trọng. (CD 878/90) Thánh Phê-rô Bô-ri Cao, giám mục. Thánh Vinh-sơn Nguyễn Thời Điểm, linh mục; Thánh Phê-rô Vũ Đăng Khoa, linh mục, tử đạo.

  *    Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong sổ lễ chung kính các thánh tử đạo.

  25   1/11X      Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

  26    02   X      Thứ Bảy. Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, linh mục. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.


  HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2010 - 2011

  BẮT ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ 2011 - 2012

        “Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh, bằng việc tưởng niệm công trình ấy vào những ngày ấn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa; mỗi năm một lần, trong đại lễ Vượt Qua hết sức long trọng, Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người”.

        “Qua chu kỳ một năm, Giáo Hội trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Ki-tô, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, Thăng Thiên đến ngày Hiện Xuống cho tới niềm hy vọng ngày hạnh phúc, ngày Chúa ngự đến”.

        “Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa, làm cho các mầu nhiệm ấy hiện diện một cách nào đó, qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu được tiếp xúc với các mầu nhiệm này và được tràn đầy ơn cứu độ” (PV, số 102).

        “Vào các mùa khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái”(PV, số 105).

        “Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các Mùa trong Năm Phụng Vụ, với tinh thần đạo đức, để nhờ những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và Mùa Phụng Vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội” (CE 232).

  Bài đọc trong thánh lễ:

           Chúa Nhật đọc bài năm B.

           Ngày thường đọc bài năm Chẵn (II).


  MÙA VỌNG

        “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là Mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là Mùa để qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Ki-tô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như Mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

  LƯU Ý:

        1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).

        2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16-12:

        a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

        b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);

        c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

          3. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của Mùa Phụng Vụ này (OCM, số 32).

  27    03   Tm    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. (Tv tuần I). Xứ Hiếu Thuận và xứ Quảng Phúc chầu Mình Thánh.Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

  *            Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành  thánh lễ an táng.

  28    04   Tm    Thứ Hai.Thánh An-rê Trần Văn Thông, giáo dân, tử đạo. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.            

  29    05   Tm    Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

  30    06   Đ      Thứ Tư.THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Giu-se Mác-săng, linh mục (Đ). Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.


  Số lượt xem: 3193 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...