Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Mười Hai dương lịch

| 15:32 | 03/12/2011

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh


  01/12 
  07         Tm       Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Is 26,1- 6; Mt 7,21.24-27.

  02    08   Tm    Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

  03    09   Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC.Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

  04    10   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. (Tv tuần II). Xứ Xích Thổ và xứ Phú Hậu chầu Mình Thánh. Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8. (Không cử hành lễ thánh Gio-an Đa-mát).

  05    11   Tm    Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

  06    12   Tm    Thứ Ba. Thánh Ni-cô-la, giám mục(Tr). Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khanh, thày giảng, tử đạo. Is 40,1-11;Mt 18,12-14.

  07    13   Tr      Thứ Tư.Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Giỗ Đức Cha A-lec-xăng Mac-cu Thành (+1939). Is 40,25-31; Mt 11,28-30. (Đại tuyết).

  08    14   Tr      Thứ Năm.ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

  09    15   Tm    Thứ Sáu. Thánh Gio-an Đi-đa-cô (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

  10    16   Tm    Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

  11    17   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. (Tv tuần III). Xứ Tân Khẩn và xứ Lạc Bình chầu Mình Thánh.  Thánh Si-mon Phan Đắc Hoà, giáo dân, tử đạo. Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28. (Không cử hành lễ thánh Đa-ma-sô I, giáo hoàng).

  12    18   Tm    Thứ Hai. Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê (Tr). Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

  13    19   Đ      Thứ Ba.Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

  14    20   Tr      Thứ Tư. Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.

  15    21   Tm    Thứ Năm. Giỗ Đức Cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (+1981).  Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

  16    22   Tm   Thứ Sáu. Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến thụ phong Giám Mục (1988).  Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

  17    23   Tm    Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

        LƯU Ý:               

        Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

        Các ngày trong tuần từ 17 đến 31-12:

  a.  Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

  b. Chỉ được cử  hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).

  c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

  1) Các Giờ Kinh Phụng  Vụ

          a. Giờ Kinh Sách : sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

  b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều : sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

  2) Thánh lễ

  Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

  18    24   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. (Tv tuần IV).  Xứ Sơn Lũy và họ Quy Hậu (thuộc xứ Tôn Đạo) chầu Mình Thánh. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, thày giảng; thánh Phê-rô Trương Văn Đường, thày giảng. Thánh Phê-rô Vũ Truật, thày giảng, tử đạo. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

  19    25   Tm    Thứ Hai. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, thày giảng; thánh Đa-minh Bùi Văn Uý, thày giảng; thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Âu-tinh Nguyễn Văn Mới, giáo dân; thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

  20    26   Tm    Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

  21    27   Tm    Thứ Tư. Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, linh mục; thánh An-rê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

  22    28   Tm    Thứ Năm. 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.(Đông chí).

  23    29   Tm    Thứ Sáu. Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

  24    30   Tm    Thứ Bảy. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a; Lc 1,67-79.

                 *    Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr): Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

        LƯU Ý:

        Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ“Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).


  MÙA GIÁNG SINH

        “Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

  25   1/12Tr      CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc, nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Xứ An Ngải và xứ Xuân Hồi chầu Mình Thánh. (Các cha được làm ba lễ theo ý chỉ riêng, giáo hữu chỉ buộc dự một lễ).

  *   Thánh lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

  *   Thánh lễ Rạng Đông:Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

  *   Thánh lễ Ban ngày:Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

      (Không được cử hành thánh lễ an táng)

  26    02   Đ      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

  27    03   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH GIO-AN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Ga 20, 2-8.

  28    04   Đ      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.

  29    05   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

  30    06   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE. Lễ kính. St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40.

      31        07        Tr         THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Xin-vét-te I, Giáo hoàng.1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

  Số lượt xem: 3373 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...