Kinh chiều I - Lễ Mẹ Thiên Chúa - Te Deum, tạ ơn cuối năm 2022