Hiểu và sống Lời Chúa: Chúa nhật II Mùa Vọng năm A-Loan báo và đón chờ Đấng Cứu độ sẽ đến