19h:36 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo

7h:47 (GMT+7) - Thứ sáu, 25/11/2022

 
SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO


Nguyên tác: “CATECHISMUS  CATHOLICAE ECCLESIAE”

Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


Hiệu đính bản dịch:
Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng


Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn Công Oánh


Biên tập:
Phạm Gia Thoan


Sửa bản in:
Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng Nguyễn Bá Phúc
Phạm Thị Thơm


Trình bày:
Nữ tu Maria Phan Thị Tú CMR


Thực hiện:
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO
 
MỤC LỤC TỔNG QUÁT

KÝ HIỆU CÁC SÁCH THÁNH KINH     

CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC     

TÔNG HIẾN KHO TÀNG ĐỨC TIN CÔNG BỐ SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO     

LỜI MỞ ĐẦU     
    
PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN     

ĐOẠN THỨ NHẤT: “TÔI TIN” – “CHÚNG TÔI TIN”    

CHƯƠNG I: CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA     

CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI     


Mục 1: Mạc Khải của Thiên Chúa     
    
Mục 2: Sự lưu truyền Mạc Khải của Thiên Chúa     
    
Mục 3: Thánh Kinh     
    
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA     

Mục 1: Tôi tin     

Mục 2: Chúng tôi tin     
    
ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO 

CHƯƠNG I: “TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA” 

Mục 1: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất”  
  
Tiết 1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời     
  
Tiết 2: Chúa Cha

Tiết 3: Đấng Toàn Năng     
 
Tiết 4: Đấng Tạo Hoá     
    
Tiết 5: Trời và đất     
    
Tiết 6: Con người     
    
Tiết 7: Sự sa ngã     
    
CHƯƠNG II: TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA     

Mục 2: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi”     
    
Mục 3: Chúa Giêsu Kitô “bởi phép Đức   Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,   sinh bởi bà Maria đồng trinh”     

Tiết 1: Con Thiên Chúa làm người     
    
Tiết 2: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,   sinh bởi bà Maria đồng trinh”    
    
Tiết 3: Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô     
    
Mục 4: Chúa Giêsu Kitô đã   “chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,   chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác”     
Tiết 1: Chúa Giêsu và Israel     
  
Tiết 2: Chúa Giêsu “chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết”     
    
Tiết 3: Chúa Giêsu Kitô được “táng xác”     
    
Mục 5: Chúa Giêsu Kitô “xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại”     

Tiết 1: Đức Kitô “xuống ngục tổ tông”     
    
Tiết 2: “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại”     
 
Mục 6: Chúa Giêsu “lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”     
    
Mục 7: Ngày sau bởi trời”, Người “lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”     
    
CHƯƠNG III: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN     

Mục 8: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”     
    
Mục 9: “Tôi tin Hội Thánh Công giáo”     

Tiết 1: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa     
    
Tiết 2: Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, Thân Thể Đức Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần    

Tiết 3: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền     
    
Tiết 4: Các Kitô hữu: Phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến     
    
Tiết 5: “Các Thánh thông công”     
    
Tiết 6: Đức Maria – Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội Thánh     
    
Mục 10: “Tôi tin phép tha tội”     
    
Mục 11: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”     
    
Mục 12: “Tôi tin hằng sống vậy”     
    
PHẦN THỨ HAI: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO     

ĐOẠN THỨ NHẤT: NHIỆM CỤC BÍ TÍCH    

CHƯƠNG I: MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI ĐẠI CỦA HỘI THÁNH     

Mục 1: Phụng vụ - Công trình của Ba Ngôi Chí Thánh 
    
Mục 2: Mầu nhiệm Vượt Qua trong các bí tích của Hội Thánh  
    
CHƯƠNG II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG CÁC BÍ TÍCH

Mục 1: Cử hành phụng vụ của Hội Thánh     
    
Mục 2: Nhiều phụng vụ khác nhau và một mầu nhiệm duy nhất     
    
ĐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH     

CHƯƠNG I: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO     

Mục 1: Bí tích Rửa Tội     
    
Mục 2: Bí tích Thêm Sức     
    
Mục 3: Bí tích Thánh Thể     
    
CHƯƠNG II: CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH     

Mục 4: Bí tích Thống Hối và Giao Hoà     

Mục 5: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân     

CHƯƠNG III: CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ SỰ HIỆP THÔNG     

Mục 6: Bí tích Truyền Chức Thánh 
    
Mục 7: Bí tích Hôn Phối     
 
CHƯƠNG IV: NHỮNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC     

Mục 1: Các á bí tích     
    
Mục 2: An táng theo nghi thức Kitô giáo     

PHẦN THỨ BA: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ     

ĐOẠN THỨ NHẤT:   ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI: SỐNG TRONG THẦN KHÍ

CHƯƠNG I: PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ     

Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa     
    
Mục 2: Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc     
    
Mục 3: Sự tự do của con người     
    
Mục 4: Tính luân lý của các hành vi nhân linh     
    
Mục 5: Tính luân lý của các đam mê     
    
Mục 6: Lương tâm luân lý     
    
Mục 7: Các nhân đức     
    
Mục 8: Tội lỗi     
    
CHƯƠNG II: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI
    
Mục 1: Cá vị và xã hội     
    
Mục 2: Sự tham gia vào đời sống xã hội     
    
Mục 3: Công bằng xã hội     
    
CHƯƠNG III: ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG 

Mục 1: Luật luân lý     
    
Mục 2: Ân sủng và sự công chính hoá     
    
Mục 3: Hội Thánh, Mẹ và Thầy     
    
ĐOẠN THỨ HAI: MƯỜI ĐIỀU RĂN     
    
CHƯƠNG I: “NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”     

Mục 1: Điều răn thứ nhất     
    
Mục 2: Điều răn thứ hai     
    
Mục 3: Điều răn thứ ba     
   
CHƯƠNG II: “NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH”     

Mục 4: Điều răn thứ tư     
    
Mục 5: Điều răn thứ năm     
    
Mục 6: Điều răn thứ sáu     
    
Mục 7: Điều răn thứ bảy     
    
Mục 8: Điều răn thứ tám     
    
Mục 9: Điều răn thứ chín     
    
Mục 10: Điều răn thứ mười     
    
PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO     

ĐOẠN THỨ NHẤT: KINH NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU     
     
CHƯƠNG I: MẠC KHẢI VỀ CẦU NGUYỆN     

Mục 1: Trong Cựu Ước     
    
Mục 2: Khi thời gian viên mãn     
    
Mục 3: Trong thời của Hội Thánh     
    
CHƯƠNG II: TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN  
  
Mục 1: Những nguồn mạch của kinh nguyện     
 
Mục 2: Con đường cầu nguyện     
    
Mục 3: Những người hướng dẫn cầu nguyện     
    
CHƯƠNG III: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN     

Mục 1: Những các diễn đạt việc cầu nguyện     
    
Mục 2: Cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện     
    
ĐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CỦA CHÚA: KINH LẠY CHA
    
Mục 1: “Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng”     
    
Mục 2: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”     
    
Mục 3: Bảy lời cầu xin  
 

Tải về tại đây PDF

Nguồn:giaophanphucuong.org
CÁC TIN KHÁC
Đào tạo Phụng Vụ theo tinh thần Công Đồng Vatican II
Đào tạo Phụng Vụ theo tinh thần Công Đồng Vatican II
Đào tạo Phụng Vụ theo tinh thần Công Đồng Vatican II
Chi tiết >>
Diễn từ Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên Đại hội của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh năm 2023
Diễn từ Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên Đại hội của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh năm 2023
Sáng 20.04.2023, Đức Thánh Cha đã dành buổi tiếp riêng cho các tham dự viên Đại hội thường niên về chủ đề "Bệnh tật và đau khổ trong Kinh Thánh" của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh. Thay vì đọc diễn từ trực tiếp, ngài đã gửi bản văn cho phái đoàn. Dưới đây là toàn văn Bài diễn từ Đức Thánh Cha.
Chi tiết >>
Giáo lý loan báo Tin Mừng (22-3-2023): Bài 8 – Tông huấn Evangelii nuntiandi
Giáo lý loan báo Tin Mừng (22-3-2023): Bài 8 – Tông huấn Evangelii nuntiandi
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22/3/2023, nhắc lại Tông huấn Evangelii nuntiandi - Loan báo Tin Mừng - của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng "Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá", bởi vì "con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy."
Chi tiết >>
Tìm hiểu câu Tin mừng: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
Tìm hiểu câu Tin mừng: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
Tin mừng theo Thánh Matthêu viết: “Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: ‘Êli, Êli, lema sabachthani’, nghĩa là ‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?’ (Mt 27,45-47).
Chi tiết >>
Bài giảng và Giáo lý Hội Thánh Công Giáo
Bài giảng và Giáo lý Hội Thánh Công Giáo
Bài giảng và Giáo lý Hội Thánh Công Giáo
Chi tiết >>
Bốn cách đọc Kinh Thánh người Công giáo cần biết
Bốn cách đọc Kinh Thánh người Công giáo cần biết
Bởi vì Kinh thánh không nói thẳng, bởi vì những lời cứu độ trên những trang sách linh thánh đó là những lời lẽ sống động, cho nên chúng ta không thể chỉ đọc sơ sài và lướt qua. Trong mỗi câu Kinh Thánh đều có thể tìm thấy một sự phong phú, một sự hài hòa về ý nghĩa.
Chi tiết >>
10 khó khăn và giải pháp giúp đọc Thánh Kinh
10 khó khăn và giải pháp giúp đọc Thánh Kinh
Cầu nguyện với Kinh Thánh tuy rất quan trọng, nhưng lại nhiều khó khăn. Nhất là với đạo đức bình dân, chúng ta thích đọc kinh nguyện hoặc tham gia lễ hội tưng bừng. Thực tế là rất ít người cầu nguyện với Kinh thánh. Đây là thực sự là thiếu sót trong đời sống đức tin của người Công giáo. Trước tình trạng này, Giáo hội tiếp tục mời gọi và muốn đồng hành với từng người trong việc đọc Kinh Thánh[1]. Với chút chia sẻ dưới đây, chúng ta thử chỉ ra vài thách đố và tạm đưa ra những giải p
Chi tiết >>
Tại sao người Công giáo cần đọc và tìm hiểu Kinh thánh?
Tại sao người Công giáo cần đọc và tìm hiểu Kinh thánh?
Sứ mạng của Chúa Giêsu tiếp tục qua thừa tác vụ của Giáo hội mà Ngài đã thành lập, và Ngài đã ban cho Giáo hội sự linh hứng của Chúa Thánh Thần để Giáo hội được hướng dẫn trong mọi sự. Như thế, Mặc khải của Chúa Giêsu được mở rộng cho các Tông đồ và được lưu truyền qua hai phương tiện: Thánh Kinh và Thánh Truyền.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm