23h:31 (GMT+7) - Thứ hai, 22/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN PHÁT DIỆM NĂM 2024

(cập nhật ngày 30.6.2024)

STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ
1 Phaolô Nguyễn Xuân   An Chính xứ Bạch Liên
(quyền quản hạt)
 Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
2 Giuse Đinh Tuấn Anh Phó xứ Khiết Kỷ  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
3 Antôn Nguyễn Thế Anh Phó xứ Phúc Nhạc Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình
4 Phêrô Vũ Ngọc Ánh Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm  Phố Phu Vinh-Kim Sơn- Ninh Bình
5 Phaolô Trần Văn Ân Phó xứ La Vân Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Bình
6 Antôn Nguyễn Hữu Bình Phó xứ An Ngải  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
7 Phêrô Nguyễn Văn Bình Phó xứ Vô Hốt (biệt cư) Lạc Vân-Nho Quan-Ninh Bình
8 Antôn Trần Ngọc  Bách Phục vụ tại Tiểu Chủng Viện Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
9 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Khoan Dụ  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
10 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ Thuần Hậu  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 
11 Gioan Ngô Văn Chu Phó xứ Kim Trung Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
12 Giuse Nguyễn Văn  Công Phó xứ Thuần Hậu  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 
13 Phêrô Nguyễn Văn  Chuyển Chính xứ Sào Lâm  Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
14 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Nam Biên Khánh Mậu-Yên Khánh - Ninh Bình
15 Phêrô Phan Hồng  Công Phó xứ Bạch Liên  Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
16 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Uy Đức  Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
17 Giuse Nguyễn Văn  Cương Phục vụ tại Tòa Giám Mục Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
18 F.x. Vũ Văn Cường Phó xứ Phát Vinh Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
19 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
20 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Ứng Luật Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
21 Giuse Trần Văn  Đáng Phó xứ Khoan Dụ  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
22 Phaolô Dương Quang Đạo Chính xứ Hiếu Thuận Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
23 Phaolô Trần Tiến Đạt Phó xứ Tân Khẩn Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình 
24 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Chính xứ Quyết Bình  Hồi Ninh- Kim Sơn- Hòa Bình
25 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
26 Antôn Nguyễn Đức Điều Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
27 Giuse Trần Văn  Đỉnh Ban Truyền thông Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
28 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Hoà Lạc Như Hoà-huyện Kim Sơn- Ninh Bình
29 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Mỹ Châu  Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
30 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Vô Hốt  Lạc Vân- Nho Quan - Ninh Bình
31 Gioan B. Nguyễn Văn Đông Phục vụ tại Tòa Giám Mục Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
32 Phaolô Trần Văn Đông Phục vụ tại Phùng Thiện Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
33 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Quân Triêm Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
34 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Như Sơn Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
35 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Dưỡng Điềm Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
36 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp  Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
37 Phêrô Trịnh Văn  Dương Phục vụ tại Kim Hải Kim Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
38 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
39 Phêrô Trịnh Văn  Hai Phó xứ Hợp Thành  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Phát Vinh  Lưu Phương-Kim Sơn - Ninh Bình
41 Giuse Lê Văn  Hải Phó xứ Kim Đông Kim Đông-Kim Sơn-Ninh Bình
42 Giuse Nguyễn Văn  Hải Chính xứ Hào Phú Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
43 Phêrô Trịnh Văn  Hải Phục vụ tại Tòa Giám Mục Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
44 Phaolô Đinh Công Hanh Chính xứ Trì Chính Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
45 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
46 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Đồng Chưa  Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
47 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
48 Phêrô Trần Mạnh  Hảo Phó xứ Như Tân Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình 
49 Giuse Phạm Văn  Hiến Quản nhiệm giáo họ An Lạc  Thống Nhất - Lạc Thủy - Hòa Bình
50 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện Chính xứ Phương Thượng Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
51 Phêrô Phạm Văn Hiệp Phó xứ Lạc Bình  Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
52 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Cha Giáo Tcv Phát Diệm Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
53 Phaolô Trần Minh Hiếu Phó xứ Yên Vân Yên Vân- Yên Khánh - Ninh Bình
54 Giuse Nguyễn Xuân Hoà Trụ sở PD Xóm mới/Chuẩn bị đi học 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
55 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Hướng Đạo Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
56 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
57 Giuse Trần Văn  Hoan Phó xứ Cách Tâm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
58 Giuse Nguyễn Cao Hoàn Chính xứ Đồng Đinh Thượng Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
59 Phêrô Đinh Văn Hoàng Phó xứ Áng Sơn  Ninh Hòa- Hoa Lư - Ninh Bình
60 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm Phố Phu Vinh-Kim Sơn-Ninh Bình
61 Giuse Vũ Công Hoàng Nghỉ hưu tại Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
62 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Hải Cường Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
63 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
64 Giuse Nguyễn Văn  Huân Chính xứ Phúc Châu Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
65 Giuse Phạm Văn Hùng Phó xứ Hướng Đạo Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
66 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Áng Sơn  Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
67 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Tam Châu  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
68 Giuse Phạm Văn Hưng Phó xứ Đồng Chưa Gia Thịnh-Gia Viễn-Ninh Bình
69 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
70 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Mông Hưu  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
71 Giuse Lê Văn  Hưởng Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
72 Luca Phạm Văn  Huy Chính xứ La Vân  Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình
73 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình   Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
74 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
75 Giuse Đinh Văn Huynh Trụ sở PD Xóm mới/Chuẩn bị đi học 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
76 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
77 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Sào Lâm (biệt cư) Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
78 Martino Phạm Ngọc Khanh Quản nhiệm xứ Hảo Nho Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
79 Antôn Phạm Văn  Khánh Phục vụ tại Tòa Giám Mục Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
80 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
81 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
82 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân  Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
83 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Tôn Đạo  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
84 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ  Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
85 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Dục Đức  Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
86 Gioan Đinh Công Lịch Phó Gđ Foyer PD, Bảo hệ Tòa án hôn phối Roma
87 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Quản nhiệm xứ Tam Điệp Tân Bình - Tam Điệp - Ninh Bình
88 Antôn Bùi Đức Lợi Chính xứ Mỹ Thủy  Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
89 Gioan Phan Văn  Lưỡng Phó xứ Tân Mỹ Kim Mỹ-Kim Sơn-Ninh Bình
90 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Đặc trách Tu sinh-Chủng sinh, Giám đốc Tiểu chủng viện Phát Diệm Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
91 Phêrô Đinh Văn Luyện Chính xứ An Ngải  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
92 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Sơn Luỹ Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
93 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phát Diệm (Quyền Quản hạt) 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
94 Giuse Phạm Văn  Minh Chính xứ Tri Điền Yên Thái-Yên Mô-Ninh Bình
95 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
96 Phaolô Vũ Văn Nam Phục vụ tại Đại Áng Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
97 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Chính xứ Ngọc Cao  Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
98 Phêrô Lê Văn  Nhuận Chính xứ Yên Sơn Yên Sơn- Tam Điệp- Ninh Bình
99 Giuse Đinh Văn  Niêm Quản nhiệm xứ Quảng Phúc Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
100 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Trung Đồng  Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
101 Antôn Nguyễn Văn Phong Phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Phát Diệm Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
102 Phêrô Đinh Văn Phong Quản nhiệm xứ Phú Thuận Khánh Thịnh - Yên Mô- Ninh Bình
103 Phanxicô X. Đinh Gia  Phú Phó xứ Tôn Đạo Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
104 Phêrô Đinh Văn Phú Phó xứ Đồng Bài Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
105 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
106 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Tu học Roma
107 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc  Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
108 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hợp Thành  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
109 Rôcô Nguyễn Văn Phương Chính xứ Yên Khê  Khánh Cư - Yên Khánh - Ninh Bình
110 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Yên Vân  Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
111 Phêrô Đinh Văn Quang Du học  Du học Mỹ
112 Giuse Đinh Văn  Quang Phó xứ Hóa Lộc Định Hóa-Kim Sơn-Ninh Bình
113 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
114 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai  Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
115 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Quản nhiệm xứ Phúc Hải Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình
116 Phêrô Nguyễn Văn  Tài Phó xứ Bình Sa Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
117 Giuse Nguyễn Đức Thành Phó xứ Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông-Kim Sơn-Ninh Bình
118 Phaolô Nguyễn Văn Thành Chính xứ Gia Lạc  Khánh Hội-Yên Khánh-Ninh Bình
119 Phaolô Nguyễn Văn Thành Phó xứ Vô Hốt Lạc Vân-Nho Quan-Ninh Bình
120 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
121 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Đại Chủng viện Hà Nội Hà Nội
122 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa  Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
123 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Chính xứ Tín Thuận Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
124 Giuse Vũ Văn Thiện Chính xứ Bình Hải  Yên Nhân-Yên Mô - Ninh Bình
125 Gioan B. Phạm Xuân Thiện Phó xứ Trung Đồng  Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
126 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chính xứ Kim Đông  Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
127 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Quản nhiệm xứ Cổ Loan/chăm sóc bệnh nhân Cổ Loan, Ninh Tiến - tp. Ninh Bình 
128 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình  Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
129 Giuse Đỗ Văn Thuận Phó xứ Sào Lâm Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
130 Phao lô Phạm Văn  Thức Phó xứ Cồn Thoi Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
131 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
132 Vincent Phạm Văn  Thuyết Phó xứ Dưỡng Điềm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
133 Giuse Đinh Đình Tiến Quản nhiệm xứ Bình Hòa  Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
134 Giuse Trần Văn  Tiến Phó xứ Như Sơn  Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
135 Giuse Nguyễn Văn  Tiệp Phó xứ Ninh Bình  41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
136 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Văn Hải  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
137 Giuse Trần Văn  Tịnh Trung tâm MV-Chuẩn bị đi học  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
138 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Thiện Dưỡng  Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình 
139 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Phú Hậu  Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
140 Antôn Vũ Văn Toán Phó xứ Văn Hải Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
141 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Mưỡu Giáp  Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
142 Tôma Phạm Văn  Triển Quản nhiệm xứ Kim Trung Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
143 Phaolô Phạm Công Trình Phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Phát Diệm Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
144 Phaolô Đinh Công Trung Chính xứ xứ Hải Nạp  Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
145 Phêrô Bùi Văn Phó xứ Khoan Dụ Khoan Dụ - Lạc Thủy- Hòa Bình
146 Giuse Trần Văn  Tứ Quản nhiệm xứ Thiện Mỹ 390 Trần Quang Khải, P. Thiện Tân - Ninh Sơn - Ninh Bình
147 Giuse Hoàng Đình Từ Chính xứ Hoài Lai Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
148 Antôn Phan Văn  Tự  Tổng Đại diện  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
149 Giuse Trần Văn Tuân Phó xứ Phương Thượng Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
150 Antôn Trần Văn  Tuấn Chính xứ Liên Phương  Gia Thủy - Nho Quan- Ninh Bình
151 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Quản nhiệm xứ Di Dân TT. Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình
152 Giuse Trần Quốc Tuấn Quản nhiệm xứ Antôn (Tĩnh Khê)  Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình
153 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Lãng Vân Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
154 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Cha giáo TTMV Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
155 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
156 Gioan B. Lê Ngọc Vân Chính xứ Xích Thổ  Xích Thổ-Nho Quan- Ninh Bình
157 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường  Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
158 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Hoàng Mai  Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
159 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Phục vụ tại Tòa Giám Mục Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
160 Giuse Nguyễn Văn  Vịnh Phó xứ Mưỡu Giáp Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
161 Giuse Trần Văn  Vịnh Chính xứ Kim Tạo Kim Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
162 Phêrô Mai Văn Vọng Chính xứ Phúc Nhạc (quyền quản hạt) Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình
163 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
         
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm