13h:12 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN PHÁT DIỆM NĂM 2021

 

STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ
1 Phaolô Nguyễn Xuân   An  Chính xứ Hải Cường  Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
2 Phaolô Trần Văn Ân Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
3 Giuse Đinh Tuấn  Anh  Chính xứ Ứng Luật Xã Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
4 Antôn Nguyễn Thế Anh Phó xứ Nam Biên Xã Khánh Mậu-Yên Khánh-Ninh Bình
5 Phêrô Vũ Ngọc  Ánh  Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng  Phát Diệm-Kim Sơn- Ninh Bình
6 Antôn Trần Ngọc  Bách  Chính xứ Nam Biên  Xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
7 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Phát Vinh  Xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
8 Phêrô Nguyễn Văn  Bình Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
9 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ Thuần Hậu Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 
10 Phêrô Nguyễn Văn   Chuyển Chính xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
11 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Hoài Lai Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
12 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Mỹ Châu Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
13 Phêrô Phan Hồng  Công Phó xứ Tân Mỹ Xã Tân Mỹ-Kim Sơn-Ninh Bình
14 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu, quản nhiệm Phú Thuận Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
15 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Quảng Phúc, quản nhiệm Bình Hải Xã Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
16 Giuse Trần Văn  Đáng Phó xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
17 Phaolô Dương Quang Đạo Chính xứ Hiếu Thuận Xóm 12 -  xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
18 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Quản nhiệm xứ Quyết Bình Xã Hồi Ninh- Kim Sơn- Hòa Bình
19 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
20 Antôn Nguyễn Đức Điều Chính xứ Uy Đức Xã Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
21 Giuse Trần Văn  Đỉnh TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
22 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
23 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Phúc Nhạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
24 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Phúc Châu Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
25 Phaolô Trần Văn Đông Phó xứ Hướng Đạo Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
26 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Tam Châu Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
27 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Đồng Đinh Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình
28 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Bạch Liên Xã Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
29 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp Xã Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
30 Phêrô Trịnh Văn  Dương Chính xứ Hảo Nho Xã Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
31 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
32 Giuse Nguyễn Văn  Hải Chính xứ Hào Phú Xã Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
33 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Hoàng Mai Xã Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
34 Phaolô Đinh Công Hanh Chính xứ Như Sơn Xã Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
35 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
36 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Trì Chính Trị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
37 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
38 Giuse Phạm Văn  Hiến Phó xứ Khoan Dụ Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
39 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện  Phó Đại diện Giám quản, Chưởng ấn, trưởng BTT  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
41 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Phát Diệm TT. Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
42 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
43 Giuse Trần Văn  Hoan Phó xứ Phúc Châu Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
44 Giuse Nguyễn cao Hoàn Chính xứ Trung Đồng Xã Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
45 Phê rô Đinh Văn Hoàng Phó xứ Tân Khẩn Xã Tân Mỹ-Kim Sơn-Ninh Bình
46 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
47 Giuse Vũ Công Hoàng Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
48 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Đồng Chưa Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
49 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm, kiêm quản nhiệm Mông Hưu và Quân Triêm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
50 Giuse Nguyễn Văn  Huân Quản lý TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
51 Giuse Phạm Văn Hùng Phó xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
52 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Áng Sơn Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
53 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Phú Hậu Xã Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
54 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
55 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Hợp Thành Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
56 Giuse Lê Văn  Hưởng Phó Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
57 Luca Phạm Văn  Huy Chính xứ La Vân Xã Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình
58 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình  Xã Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
59 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
60 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
61 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Hợp Thành Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
62 Martino Phạm Ngọc Khanh Phó xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
63 Antôn Phạm Văn  Khánh Phó xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
64 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
65 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
66 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
67 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Tôn Đạo Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
68 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ Xã Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
69 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Dục Đức Xã Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
70 Gioan Đinh Công Lịch Phó Giám đốc Foyer Phát Diệm Roma
71 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Phó xứ Quân Triêm Xã Chất Bình-Kim Sơn - Ninh Bình
72 Antôn Bùi Đức Lợi Chính xứ Mỹ Thủy Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
73 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Linh hướng Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
74 Phêrô Đinh Văn Luyện Quản nhiệm xứ An Ngải Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
75 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Sơn Luỹ Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
76 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phương Thượng Xóm 1 - xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
77 Giuse Phạm Văn  Minh Quản nhiệm xứ Uy Tế Xã Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình
78 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Đồng Bài Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
79 Phaolô Vũ Văn Nam Giám đốc Nhà Hành Hương 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
80 Giuse Lê Đức Năng Chính xứ Dưỡng Điềm Xóm 8 - xã Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
81 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Chính xứ Ngọc Cao Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
82 Phêrô Lê Văn  Nhuận Quản nhiệm xứ Tam Điệp Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
83 Giuse Đinh Văn  Niêm Phó xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
84 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Kim Đông Xã Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
85 Antôn Nguyễn Văn Phong Tu học 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
86 Phêrô Đinh Văn Phong Phó xứ Phú Thuận Yên Mô- Ninh Bình
87 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
88 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Chuẩn bị du học 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
89 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc Xã Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
90 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
91 Rôcô Nguyễn Văn Phương Quản nhiệm Tín Thuận Xã Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
92 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
93 Phê rô Đinh Văn Quang TCV thánh Phaolô Phát Diệm Tiểu chủng viện thánh Phaolô Phát Diệm
94 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
95 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai Xã Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
96 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Phó xứ Vô Hốt Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
97 Phaolô Nguyễn Văn Thành Quản nhiệm Gia Lạc Xã Khánh Hội-Yên Khánh-Ninh Bình
98 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
99 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Đại Chủng viện Hà Nội Hà Nội
100 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
101 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Phó xứ Uy Đức Xã Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
102 Giuse Vũ Văn Thiện Phó xứ Phúc Nhạc Xã Khánh Nhạc-Yên Khánh - Ninh Bình
103 Gioan B. Phạm Xuân Thiện Phó xứ Vô Hốt Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
104 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chánh Văn Phòng TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
105 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Phó xứ Đồng Chưa Xã Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
106 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình Xã Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
107 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
108 Giuse Đinh Đình Tiến Phó xứ Hoá Lộc Xã Hoá Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
109 Giuse Trần Văn  Tiến Phó xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
110 Giuse Nguyễn Văn  Tiệp Phó xứ Bạch Liên Xã Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
111 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Khoan Dụ Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
112 Giuse Trần Văn  Tịnh Phó xứ Tôn Đạo Xã Ân Hoà-Kim Sơn-Ninh Bình
113 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Thiện Dưỡng Xã Ninh Vân - Hoa Lư-Ninh Bình 
114 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
115 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Vô Hốt, quản nhiệm xứ Di Dân Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
116 Tôma Phạm Văn  Triển TCV thánh Phaolô Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
117 Phaolô Phạm Công Trình Chính xứ Hướng Đạo Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
118 Phaolô Đinh Công Trung Quản nhiệm xứ Hải Nạp Xã Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
119 Antôn Nguyễn Văn  Chính xứ Hoà Lạc Xã Như Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
120 Giuse Trần Văn  Tứ Phó xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
121 Giuse Hoàng Đình Từ Phó xứ Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
122 Antôn Phan Văn  Tự  Đại Diện Giám quản 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
123 Giuse Trần Văn Tuân Chuẩn bị du học 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
124 Antôn Trần Văn  Tuấn Quản nhiệm xứ Phúc Hải Xã Khánh Trung-Yên Khánh-Ninh Bình
125 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Bình Hải  -Xã Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình
126 Giuse Trần Quốc Tuấn Phó xứ Mông Hưu Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
127 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Du học  Mỹ
128 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
129 Gioan B. Lê Ngọc Vân Phó xứ Dưỡng Điềm Xã Hồi Ninh -Kim Sơn- Ninh Bình
130 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
131 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Xích Thổ Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình
132 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Cha Giáo Tiểu chủng viện Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
133 Giuse Trần Văn  Vịnh Quản nhiệm xứ Bình Hòa Xã Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
134 Phêrô Mai Văn Vọng Giám đốc Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
135 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm